கோவையில் பரிவேடம் – ஆகஸ்ட் 3, 2012

Aug 12, 2012

கோவையில் ஆகஸ்ட் 3, 2012 அன்று பரிவேடம் ஒன்று தோன்றியது. இது எனது நண்பன் உதயக் குமார் எடுத்தப் புகைப்படம்.

Tags: வானிலை

வரிச்சீர் ஓட்டம்

Nov 16, 2011

அண்டம் வரிச்சீர் ஓட்டமாக இருந்து கடவுள் அதைக் கலக்குபவராக இருந்தால், அவரால் அதை மறுபக்கம் கலக்கிக் காலத்தைப் பின்னோக்கிச் செலுத்த முடியுமா?

Tags: சிந்தனை, இயற்பியல்

Top