ஹூத் ஹூத் புயல் – செயற்கைகோள் படம்

Oct 16, 2014

அக்டோபர் 11 அன்று பெங்களூரில் பெற்ற ஹூத் ஹூத் புயல் APT செயற்கைகோள் படம்…

Tags: வானொலி, செயற்கைகோள், rtlsdr, மென்பொருள்_வானொலி, வானிலை

Top